Monday, September 10, 2012

.. रित्याएरै लेखे


'फुलाउँन'
हुत्तिएका, 'पलहरुलाई'
'
जीन्दगी', आज रित्याएरै लेखे,

'खुलाउँन'
छोपिएका, कथाहरुलाई
'शब्द', आज जुटाएरै लेखे,

'चुलाउँन'
भास्सिएका, रहरहरुलाई
'हृदय', आज खुलाएरै लेखे,  

'उठाउँन'
सुतेका, पलहरुलाई
'सम्बन्ध', आज टुटाएरै लेखे

'भुलाउँन'
'
उछिट्टिएका', मनहरुलाई
'
अतीत' आज  छुटाएरै लेखे,
 
खैर, 'डुलाउँन'
'
उनकै' वरिपरि,
'
सुवास',  आज फुटाएरै लेखे,
 
'फुलाउँन'
हुत्तिएका 'पलहरुलाई'
'
जीन्दगी' आज रित्याएरै लेखे,

No comments:

Post a Comment